Firma Detayı

services

Firma Detayı

A-Tax; Gazi Üniversitesi Teknoparkı’nda vergi, muhasebe ve denetim alanlarında uzman bir kadro tarafından geliştirilen ve vergi ve muhasebe konularında e-Defter üzerinden denetim yapan bir elektronik programıdır.

İçeriğinde Neler Var?
A-Tax e-Defterler üzerinde; vergi, muhasebe ve diğer mali mevzuata ilişkin 500 yakın senaryo/kural çerçevesinde uygunluk denetimi yaparak kullanıcısına bilgi vermekte ve rehberlik etmektedir. Vergiyle ilgili tüm kanun, BKK/CK, tebliğve sirkülerler taranarak programa işlenmiş, konusuna göre özelge ve yargı kararlarından da yararlanılmıştır. Muhasebe kurallarında ağırlıklı olarak Tek Düzen Hesap Planı esas alınmıştır. A-Tax, vergi ve benzeri mali risklerin yanı sıra mükellefin varsa yararlanabileceği indirim, istisna veya muafiyetler hakkında da bilgi vermekte ve yönlendirmektedir. Ayrıca e-Defter Teknik Kılavuzları açısından da tarama yaparak uyumsuzlukları raporlamaktadır. Bunlar dışında muhtelif finansal rasyoları da otomatik olarak hesaplayıp kullanıma sunmaktadır.

A-TAX a Neden İhtiyaç Var?
e-Defter tutmak zorunda olan mükellefler bunlar için, ilgili oldukları ayı takip eden 3. ayın sonuna kadar (veya üçer aylık olarak geçici vergi beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar) GİB sistemine bağlanarak berat almak zorundadırlar. Beratı alınan e-Defter artık düzeltilemez, üzerinde değişiklik yapılamaz hale gelmektedir. Ayrıca e-Defterlerin ikincil nüshaları da, 2020 hesap döneminden itibaren belirlenen takvim çerçevesinde GİB in sistemine aktarılmaya başlanılmıştır. Bu nedenle e-Defterin, beratının alınmadan önce mutlaka bir ön/ öz denetimden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır. Ön denetimin, öncelikle firma muhasebe birimi tarafından yapılmasında fayda vardır. Bu ön kontrolün, defteri tutan SMMM veya denetleyecek olan YMM tarafından da yapılması mümkündür. A-Tax bu aşamada devreye girmekte ve e-Defteri mali mevzuat açısından kontrol ederek ileride çıkabilecek muhtemel risklere karşı işletmeyi uyarmaktadır. Ayrıca belge, defter ve diğer araçlardaki dijitalleşme süreci elektronik vergi denetimiyle sonuçlanacaktır. Nitekim bu yönde kamuda pilot çalışmalar devam etmektedir. Programın amacı, böyle bir denetim öncesinde işletmeyi denetime hazırlamaktır.

Nasıl Kullanılır/Çalışır?
A-Tax dan istenilen faydanın sağlanabilmesi için, cari dönemde henüz berat alınmadan önce e-Defterler analize tabi tutulmalıdır. Alınan rapor meslek mensubu tarafından değerlendirilerek hangi hususların düzeltileceği veya kayda alınacağı belirlenmelidir. Belirlenen işlemler yapıldıktan sonra tekrar üretilen e-Defter için doğrudan berat alınabileceği gibi tekrar A-Tax da analize tabi tutularak hata ve eksikliklerin giderilip giderilmediğinden emin olunabilir. Sistemin nasıl kullanılabileceğini açıklayan metin ve videolara web sayfalarından ulaşılabilir.


Kimler Kullanabilir?

  • İşletmelerin muhasebe bölümleri,
  • Meslek mensupları (YMM, SMMM),
  • Bağımsız denetçiler,
  • İç denetçiler,
  • Tasfiye memurluğu, kayyumluk ve bilirkişilik görevi olanlar vb.