Akademisyenlere

Akademisyenlere Avantajlar:
TGB mevzuatı gereği KSÜ Öğretim Elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu'nudan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,
- Kahramanmaraş Teknokent’te şirket kurabilir,
- Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
- Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Öğrencilere

Öğrencilere Avantajlar:
Kahramanmaraş Teknokent Yönetimi hem kendi kurumsal bilgi birikimini paylaşma yolu ile, hem de düzenlediği konferans,  toplantı  ve seminerler ile KSÜ öğrencilerine girişimcilik, şirket kurma, teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri, proje işbirliği, ortaklıkları konularında bilgi paylaşımında bulunmakta; öğrencilerin fikir ve projelerinin hayata geçirilebilmesi için danışmanlık sağlanmaktadır.

Mevzuaatın Getirdiği

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Amacı (Madde 1.):
“Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmalara, çeşitli alanlarda vergi ve KDV muafiyeti avantajı sağlanmaktadır. Bu teşvikler aracılığıyla, ileri teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.

TGB Kanunu kapsamında,
• Bölgede çalışan firmaların Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden;
• Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den; 31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır.

Ayrıca,
• Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personelilerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

İş Birliği​

Üniversite ve Sanayi İşbirliği sağlanması çalışmalarını yapmak için Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur.
​Bu ofiste; KSÜ'deki akademisyenler ile Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren firmaların devlet desteklerinden haberder olmaları ve tarafların projelerde işbirliği yapmaları için bir arayüz olmayı hedeflemekteyiz.