Girişimcilere Avantajlar Nelerdir?

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

​Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir. Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmının da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır Teknolojik ürünün yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırım yapılmaktadır, Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan vergi muafiyeti desteğinin Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personeline de sağlanmaktadır,

TEKNOKENT Avantajları Nelerdir?

4691 no’lu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmalara, çeşitli alanlarda vergi ve KDV muafiyeti avantajı sağlanmaktadır. Bu teşvikler aracılığıyla, ileri teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine daha yüksek katma değer ve istihdam sağlayan, uluslararası rekabet gücü yüksek firmaların oluşumu desteklenmektedir.TGB Kanunu kapsamında,

• Bölgede çalışan firmaların Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden;
• Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den; 31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır.
• Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personelilerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,
• Kahramanmaraş Teknokent’te şirket kurabilir,
• Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
• Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler. Ancak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki vergisel muafiyetler bu bölgelerde yer almak için tek ve en önemli koşul olarak değerlendirilmemelidir. Birçok dünya örneğinde de olduğu üzere, vergisel muafiyetler olmasa bile bölgedeki pek çok avantaj bir şirketin Teknokent te yer alması için yeterlidir.

Sağlanan vergi muafiyetleri nasıl denetlenmektedir?

​Kahramanmaraş Teknokentte faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Kahramanmaraş Teknokent A.Ş.yönetiminin onaylamadığı AR-GE projelerinde vergi indirimi uygulanmaz. Kahramanmaraş Teknokent A.Ş. Teknokent içindeki tüm AR-GE faaliyetlerini ve diğer faaliyetleri denetler, herhangi bir yasaya uygun olmayan faaliyete hukuki yollardan müdahale eder ve denetlemekle sorumlu birimlere durumu rapor eder. 5035 sayılı kanun ile yönetici şirketler (Kahramanmaraş Teknokent A.Ş.) de bölgede fiilen çalışmayanlara vergi istisnasının tespiti halinde zıyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan sorumlu tutulmuştur. Bu sebeple AR-GE olduğu hakemlerce tespit edilip ilgili yönetim kurulunca onaylanmayan projelerde vergi indirimi uygulanması kesinlikle mümkün değildir.

Kahramanmaraş Teknokentte yer almak için şirket merkezini taşımak gerekli midir?

Şirket merkezinin Kahramanmaraş Teknokentte olmasına gerek yoktur. Teknokent birimi şube gösterilerek Ar-Ge çalışmaları bu birimde sürdürülebilir. Ancak bu birimin Türk Ticaret Kanununa göre işyeri vasıflarında olması gerekmektedir.

Kahramanmaraş Teknokente kabul edilen firmaların faaliyete başlaması için yapması gerekenler nelerdir?

Kahramanmaraş Teknokente kabul edilmiş firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanlarına taşındıktan itibaren 10 gün içinde SGK işyeri sicil kaydının, bölge çalışma sicil kaydını,yoklama fişini, sağlanan muafiyetlerden yararlanan personelin bilgilerini (özgeçmişlerini, görev tanımlarını, işe başlama tarihlerini, SGK işe giriş bildirgelerini ve (varsa) 4691 sayılı kanun kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresini) ve bu kanundan yararlanmayan diğer personellerinin bilgilerini Kahramanmaraş Teknokent A.Ş.’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknokent firmalarının Kahramanmaraş Teknokent A.Ş. ye karşı yükümlülükleri nelerdir?

Yükümlülükler bir önceki maddede belirtilen evrakları ve bilgileri belirtilen süre içerisinde teslim etmek, işten çıkma/çıkarılma ve mevcut personelin görev tanımındaki değişiklikleri en kısa süre içerisinde bildirmek, Kahramanmaraş Teknokent biriminde çalışan ve 4691 sayılı kanundan yararlanan personele ait Çalışan Personel Bilgi Formu ‘nu düzenli olarak her ay Kahramanmaraş Teknokent A.Ş.ye onaylatarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesine vermek, üç aylık periyodlarla Firma Faaliyet İzleme Formunu doldurmak olarak sıralanabilir.